Obowiązek informacyjny

Niniejszym informujemy, że:

NGO and Business Service Przemysław Rajchel, ul. Lelewela 11/2, 42-202 Częstochowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe przekazane przy skontaktowaniu się z nami.
A ponadto:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Nazwa podmiotu: NGO and Business Service Przemysław Rajchel
  Adres: ul. Lelewela 11/2, 42-202 Częstochowa
  REGON: 240586669
  NIP: 5732533201
  Z Administratorem, w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 1, 10-110 Olsztyn lub poprzez email: daneosob.olsztyn@gmail.com
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  a) na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu kontaktu w odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość;
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, w celu realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych Administratora, w tym prowadzenia statystyk.
 3. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji, mogą być: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja przesłana przez Panią/Pana.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.